วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา


_________________________________________________________________________________________

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2559 “เปิดโลกวิชาการสู่อารยธรรมเเดนใต้

 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2559 “อาชีวศึกษาปากพนังเกมส์”

 กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ปีการศึกษา 2559

 ประชุมผู้ปกครองพร้อมรับใบแจ้งผลการเรียน ปีการศึกษา 2558

 ทัศนศึกษาดูงาน ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก นักศึกษาปวส.2  ปีการศึกษา 2558

 ปัจฉิมนิเทศ และพิธีเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพฃั้นสูง ปีการศึกษา 2558

 เข้าร่วมการประกวด “Miss BlueCore” และวงดนตรี Pop Rock

 กิจกรรมวันวิชาการ 2558 “เปิดโลกวิชาการกับเทศกาลย้อนยุค”

 กิจกรรมกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2558

 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 พิธีปฐมบูชาครู (คำนับครู) สมาชิกโขนละคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2557

 กิจกรรมสดใจใจสะอาดด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 กิจกรรมวันวิชาการ

 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

_________________________________________________________________________________________
 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังโดยท่านดร.สุชาติ-อ.รุ่งนภา เศวตบดี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
   คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครองได้เข้าทำการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
   และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ


     วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการ
   ศึกษาคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ได้เป็นตัวแทนเพื่อ
   รับมอบเกียรติบัติจากสำนักงานกรมอาชีวศึกษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช is proudly powered by WordPress and Siteslike